VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. Dodavatelem je portál www.babiccinocukrovi.cz (dále též jako „dodavatel“)

Výklad pojmů / Portál – internetové stránky www.babiccinocukrovi.cz  zobrazující jednotlivé služby, prostřednictvím kterých mají zákazníci možnost poptat u dodavatele jednotlivé nabídky služeb na nejrůznější akce,  a pomocí kterých mají možnost uzavřít dodavatelskou smlouvu / VOP – zkratka Všeobecné obchodní podmínky / Klient – návštěvník portálu, který má možnost uzavřít dodavatelskou či jinou smlouvu / Služby – služby aktivit, soutěží a jiných doprovodných programů k tomuto portálu / Dodavatelská smlouva – je smlouva o poskytování služeb dle dohodnutých podmínek.

  1. Úvodní ujednání. Tyto VOP upravují ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jako „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi dodavatelem a klientem při používání portálů a při uzavření dodavatelské či jiné smlouvy. Není-li dále uvedeno jinak, dodavatel zajišťuje pomocí portálu uzavření jednotlivých smluv. Dodavatel je zároveň ve většině případů poskytovatelem služeb a nese plnou odpovědnost. Zájemce vyplněním a odesláním rezervačního formuláře na portálu potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném od okamžiku odeslání rezervačního formuláře. Tímto okamžikem dochází k uzavření smluvního vztahu mezi klientem a dodavatelem, na jejímž základě se dodavatel zavazuje zajistit klientovi nabídky poptávaných či objednaných služeb.

Není-li prokázán opak, má se za to, že souhlas s těmito VOP klient učiní některým z dále uvedených postupů / vyplněním a odesláním rezervačního formuláře na našich portálech / podepsáním smlouvy k jednotlivým službám / potvrzením zaslané objednávky klientovi / jiným způsobem, z něhož je patrný souhlas klienta s nabízenými službami a také VOP. Tyto VOP jsou vyhotoveny v elektronické, písemné podobě a jsou také dostupné na našich dalších portálech.

  1. Fungování portálu a zprostředkování služeb (uzavření smlouvy na jednotlivé služby). Poptávky a objednávky služeb ze strany klientů (dále jako „objednávka“) se přijímají zejména prostřednictvím rezervačního formuláře dostupného na tomto portále nebo formou e-mailu. Objednávky klientů mohou být přijímány rovněž prostřednictvím našich facebookových a instagramových stránek či telefonicky. Bez zbytečného odkladu (nejpozději do 48 hodin) po přijetí objednávky vypracuje dodavatel klientovi nabídku jednotlivých služeb včetně nabídky cenové (dále jako „nabídka“) a zašle ji klientovi na jím uvedenou e-mailovou adresu.

Po dobu 3 pracovních dnů ode dne podání nabídky klientovi je klient oprávněn vybrat si v rámci nabídky jednotlivých služeb. Klient je srozuměn s tím, že dodavatel je oprávněn v této lhůtě nabídku modifikovat či měnit, zejm. s ohledem na skutečnost, že některé služby byly v mezičase objednány již jiným klientem či z jiných provozních důvodů. V případě, že si klient ve lhůtě 3 pracovních dní vybere z nabídek jednotlivých služeb a tuto dodavateli potvrdí (dále též jako „rezervace“), dochází k uzavření patřičné smlouvy s klientem, a to v momentě zasláním potvrzujícího e-mailu dodavatele klientovi s dalšími údaji upřesňující jednotlivé služby.

  1. Práva a povinnost klienta při užívání portálu. Klient je oprávněn využívat portál pouze pro svou vlastní potřebu. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluvního vztahu dle těchto VOP. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smluvní vztahu podle těchto VOP a v souvislosti s užitím portálu (např. náklady na internetové připojení aj.) nese jen samotný klient. Klient prohlašuje a zaručuje, že / je plně způsobilý k právním úkonům / veškeré údaje, které poskytuje dodavateli a které zejména vyplní do rezervačního formuláře, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné / se před zahájením užívání portálů resp. před vyplněním a odesláním rezervačního formuláře důkladně seznámil s těmito VOP, že těmto VOP zcela rozumí a souhlasí s nimi. Klient je také srozuměn a souhlasí s tím, že u některých služeb je dodavatel oprávněn účtovat odměnu za zprostředkování.

Klient je povinen při užívání portálu a při plnění dle těchto VOP dodržovat právní předpisy, je povinen vždy respektovat práva dodavatele i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Klient zejména nesmí / užívat Portál v rozporu s těmito VOP / užívat jakékoli části způsobem, který by poškodil provozovatele či dodavatele / získávat přihlašovací jména nebo hesla jiných uživatelů / zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit části webových stránek a nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data těchto stránek / používat mechanismy nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz portálu / Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních uživatelů nebo dodavatele a který je v souladu s jeho určením / rozšiřovat nepravdivé informace nebo zavádějící informace ve svém hodnocení . Za obsah hodnocení vždy zodpovídá klient, prostřednictvím něhož je hodnocení přidáno a dodavatel si vyhrazuje právo jakékoliv hodnocení bez udání důvodů smazat či nepublikovat.

Klient je srozuměn s tím, že rezervace není platná, tedy nedochází k uzavření příslušné smlouvy, dokud nebude uhrazena záloha. Dodavatel v této souvislosti vystavuje klientovi účetní doklad (fakturu) k vyúčtování a to bez zbytečného odkladu po provedení Rezervace. Nebude-li záloha uhrazena ve lhůtě splatnosti faktury, je dodavatel oprávněn stornovat takovouto rezervaci.  Stornem rezervace není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody, zejm. pak na úhradu částky rovnající se vynaloženým nákladům na zajištění rezervace služeb. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že již uhrazená záloha dodavateli je nevratná, a to i v případech, kdy dojde k ukončení příslušné smlouvy z jakýchkoli důvodů na straně klienta.

  1. Práva a povinnosti dodavatele při provozu internetových stránek. Dodavatel má právo pozastavit klientovi poskytování služeb portálu při jakémkoli porušení podmínek stanovených VOP nebo při jejich obcházení, zejména při jakémkoli systematickém a opakovaném využívání Portálu, které může komukoli být k újmě nebo porušení jakýchkoli právních předpisů, dobrých mravů, zásady slušnosti, apod. Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování služeb portálu nebo funkčnost či přístup na něj na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy nebo jiného důvodu na straně dodavatele nebo třetí osoby. Z provozních nebo jiných důvodů je dodavatel oprávněn změnit technické či grafické řešení svých internetových stránek.

Dodavatel nenese odpovědnost za jakékoli jednání třetích stran, tedy subdodavatelských firem, zejména pak za služby poskytnuté ze strany dalších subjektů. Klient bere na vědomí, že dodavatel není povinen ani oprávněn řešit reklamaci dodávaného plnění, jehož není přímým dodavatelem. Poskytování služeb portálu může dodavatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob. Dodavatel je dále oprávněn postoupit práva a povinnosti z jakékoli smlouvy jako celek na třetí osobu, s čímž klient vyjadřuje svůj souhlas. Dodavatel může informovat po dobu trvání smluvního vztahu dle těchto VOP klienta o svých nových službách. Znění těchto VOP může dodavatel měnit či doplňovat, tím nejsou dotčena práva a povinnosti, resp. smluvní vztahy, vzniklé po dobu účinnosti předchozích znění VOP. Změnu VOP dodavatel oznámí uveřejněním na Portálu či jiným vhodným způsobem.

  1. Další práva a povinnosti, omezení odpovědnosti. Klient bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla, počítačové programy a další prvky obsažené na portále nebo dostupné v rámci dodavatelských služeb mohou být jednotlivě nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze dostupné v rámci našich stránek jsou dále chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze. Není-li s dodavatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména není uživateli dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu), či ve formě neoprávněného užití databáze.

Dodavatel není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 občanského zákoníku. Klient bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení uživatele, za stav programového vybavení klienta, jakož ani za případné zásahy třetích osob do programového vybavení klienta. V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. j) bere klient na vědomí, že v rámci mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů se může klient obrátit na Českou obchodní inspekci. Podání k České obchodní inspekci lze podat písemnou formou příp. přes e-podatelnu na internetových stránkách www.coi.cz. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky služby způsobené přerušením přívodu elektrické energie.

Dodavatel neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, zejména podniky či poskytovateli platební brány a platebních metod, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené apod. Dodavatel neodpovídá za chování jednotlivých uživatelů portálů ani jejich způsob využívání portálů, zejména takového, který není v souladu s těmito VOP či zákonem, ani za škody a újmu takto vzniklou. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé výpadkem portálu ani výpadky na straně jednotlivých provozovatelů služeb. Dále dodavatel neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah služeb poskytovaných bezplatně. Z titulu takto poskytovaných služeb nevzniká právo klienta na odstoupení od smluvního vztahu či právo na náhradu škody. V případě, že bude nade vší pochybnost prokázáno, že dodavatel odpovídá za škodu (újmu), potom je odpovědnost dodavatele limitována do maximální výše jeho odměny účtované klientovi .

  1. Ochrana osobních údajů a Cookies upravují naše Pravidla ochrany a souhlas se zpracováním osobních údajů.
  1. Závěrečná ustanovení. Strany sjednávají, že v případě, že právní vztahy mezi stranami obsahují mezinárodní prvek, pak se tento vztah řídí českým právem. Veškerá komunikace, zejména oznámení, výzvy, upomínky, obchodní sdělení, reklamní akce a další propagační zprávy budou strany zasílat zejména elektronicky, tj. prostřednictvím emailu, SMS nebo jiným vhodným způsobem. V případě, že některé ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, použije se namísto takového ustanovení to ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Tím není dotčena platnost, účinnost a proveditelnost ostatních ustanovení nebo VOP jako celku.

Pokud dodavatel realizuje jakoukoli akci (zejména propagační či marketingovou akci), která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky akce přednost před podmínkami v těchto VOP. Pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto tohoto ujednání z této konkrétní akce.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem  30. 8. 2019
Aktualizace provedena dne 20.12.2020